En iyi komutçu kim?

 • NESTA

  Votes: 1 50.0%
 • NESTA

  Votes: 1 50.0%
 • TATHQEEF

  Votes: 0 0.0%
 • TATHQEEF

  Votes: 0 0.0%

 • Total voters
  2
 • Poll closed .